DİNLE

Lisansüstü Programları Bursları Uygulama Esasları

SABANCI ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI BURSLARI UYGULAMA ESASLARI

Lisansüstü Eğitim Bursları
Sabancı Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yürütülen lisansüstü programlara kabul edilen yeni veya mevcut öğrenciler Lisansüstü Eğitim burslarından yararlanabilir.

Burs Süreleri
Burs süreleri Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarının azami ve normal sürelerine göre değişebilir.

a) Tezli Yüksek Lisans öğrencilerinin burs süresi normal öğrenim süresi olan 2 yıldır.

b) Doktora öğrencilerinin burs süresi normal öğrenim süresi olan 4 yıl, Bütünleşik doktora öğrencilerinin 5 yıldır.

c) Tüm derslerini tamamlamış ve sadece tez dersi kalmış Lisansüstü öğrenciler, azami süreleri içerisinde yüksek lisansta en fazla iki dönem, doktorada azami süresini dolduruncaya kadar %95 öğrenim ücreti muafiyet bursundan yararlanabilir.

d) Proje veya BİDEB bursu devam eden Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin azami öğrenim süreleri boyunca yol/yurt desteği devam edebilir.

Burslar, öğrenci öğrenimine ve derslere devam ettiği sürece devam eder.

Aşağıda belirtilen hallerde öğrencilerin bursları kesilir/azaltılır.

a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda en az 1 yarıyıl uzaklaştırma cezası alması durumunda bursu kesilir.

b) Kayıtlı olduğu yüksek lisans veya doktora programında akademik yılın sonundaki genel not ortalamasını 3.00’ın altına düşürmesi durumunda bursu azaltılır.

c) Doktora yeterlik sınavından iki kez üst üste U notu alması durumunda bursu kesilir.

d) Doktora tez önerisinden iki kez U notu alması durumunda bursu kesilir.

e) Doktora tez izlemesinden bir kez U notu alması durumunda bursu kesilir.

f) Azami öğrenim süresini aşması durumunda bursu kesilir.

g) Burs alan araştırma görevlisi için Üniversite ile olan sözleşmesinin sonlanması durumunda bursu kesilir.

h) Öğrencilikleri devam ederken herhangi bir kurumda tam zamanlı olarak göreve başlayan Tam Burslu öğrencilerin bursları şirket ile imzalanacak üst yazının öngördüğü çerçeveyle uyumlu azaltılır. Üst yazı imzalanması zorunludur.

Bursların Takibi
Burslu öğrencilerin başarı durumları her dönem sonunda ilgili program ‘Lisansüstü Alan Danışmanı’ tarafından incelenir ve öğrencilerin burslarının devam edip etmeyeceği Enstitü Yönetim Kurulu’na bildirilir.

Özel Durumlar

a) Görevlendirilmeleri nedeniyle (ör. TÜBİTAK Denetleme Kurulu Üyeliği) proje limitlerinde indirim bulunan öğretim üyelerimizin lisansüstü öğrencilerine tüm eğitim süresince Tam Burs verilebilir.

b) Yeni gelen öğretim üyelerimize proje yazana kadar yüksek lisans öğrencileri için 2 yılı aşmayacak, doktora öğrencileri için 4 yılı aşmayacak şekilde en fazla 2 kişiye kadar Tam Burs verilebilir. Öğretim üyemizin projesi onaylandığında Tam burs ile desteklenen öğrencisinin Proje bursu almasına öncelik tanıması beklenir.

c)Projesi kabul edilenöğretim üyelerimize projesi yürürlüğe girene kadar ‘bridge fund’ sağlanır.

d) Başvuru kriterlerine uygunluğuna bakarak; öğrenimine devam eden Yüksek Lisans öğrencilerine öğrenim süresi boyunca 1, Doktora öğrencilerine 2 kez farklı konferanslarda kullanmak üzere konferans desteği verilebilir. Konferans desteği esasları ayrıca belirlenmiştir.

e) Öğrenimine devam eden Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin yurtdışına araştırma yapmak üzere gitmesi durumunda başka desteği yoksa en fazla 1 dönem boyunca Tam Burs desteği devam edebilir.

f) Exchange Erasmus programlarına katılan öğrencilere öğrenim ücreti muafiyeti bursu verilir. Ayrıca talep edilmesi durumunda Tam Burs verilmesi konusu Enstitü Yönetim Kurulu’na sunulabilir.

g) Mühendislik ve Doğa Bilimleri lisans programları Araştırma Görevlisi olarak atanan mevcut lisansüstü programlarımıza kayıtlı öğrencilerimize ‘öğrenim ücreti muafiyeti’ bursu verilir.