Skip to main content

Endüstride Dijital Dönüşüm

Neden Endüstride Dijital Dönüşüm Programı?

Ekonomik hayatta çok uzun süredir aşina olduğumuz ve sıklıkla kullandığımız, tedarik zinciri, değer zinciri, ölçek ekonomisi, maliyet etkinliği, otomasyon vb. çeşitli kavramların yanına artık ekosistem, hizmetleştirme, kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler, bağlantıda olmak, otonom ve veriye dayanarak karar veren yapay zekâ sistemleri, dijital ikiz, esneklik, dayanıklılık gibi yeni kavramlar eklenmektedir. Aynı şekilde pek çok bağlamda var olduğunu düşündüğümüz sınırlar yavaş yavaş ortadan kalkmakta ya da eskiye nazaran keskinliklerini yitirmektedir. Siber dünya (yazılım) ile fiziksel dünya (donanım) arasındaki sınırlar, insan ve makine arasındaki sınırlar, imalat ve hizmet sektörleri arasındaki sınırlar artık eskisi kadar net çizilememektedir. Fiziksel üretim sistemleri (makineler, robotlar, tezgâhlar, vb.) bünyelerindeki sensorlar ve bağlı oldukları nesnelerin interneti üzerinden, gerçek zamanlı veriye erişip, sahip oldukları yazılımla bilgiye dayanan otonom kararlar verip, bunları insanla etkileşime ihtiyaç duymadan hayata geçirebilmeleri nedeniyle artık siber-fiziksel sistemler olarak adlandırılmaktadır. Makineleri kontrol eden ve yöneten çalışanların merkezde olduğu çalışma düzeni ise yerini makineler ve insanların bir takım olarak çalıştığı pratiğe dönüşmektedir. Dijital Dönüşüm süreciyle ortaya çıkmakta olan bu yeni dünyaya uyum farklı bakış açısı, farklı yetenekler ve farklı bilgi birikiminden oluşan yeni yetkinliklere ihtiyaç duymaktadır. Bu program, dijitalleşme kapsamındaki teknolojik ve mühendislik bilgi birikimini, başarılı bir dönüşüm için gereken yönetimsel bilgi, yetenek ve davranış biçimlerini katılımcılarına kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır.

Başvuru Süreci

Endüstride Dijital Dönüşüm Profesyonel Yüksek Lisans Programı çalışma hayatını aksatmadan, dijital dönüşüm sürecinin taşıyıcısı ve/veya lideri olmak isteyen profesyoneller için tasarlanmıştır.

Beklenen Katılımcı Profili:
•    Mühendislik, temel bilimler, istatistik, ekonomi, yönetim bilimleri mezunları.
•    Çalıştıkları kurumlarda ilgili konularda mesleki deneyim edinmiş ve/veya analitik yönleri kuvvetli, yeniye açık tüm profesyoneller.
•    Dijitalleşme teknolojilerini derinlemesine öğrenmek isteyen yöneticiler

  • Güncel CV
  • 2 Adet Referans Mektubu
  • Lisans Diploması
  • Transkript
  • Niyet Mektubu
  • İngilizce dil yeterlilik belgesi: TOEFL, PTE, CAE, CPE, YÖKDİL/e-YÖKDİL, YDS/e-YDS, SU-ELAE

2023-2024 Akademik Yılı:
Erken Başvuru: 23 Haziran 2023 (%5 erken başvuru indirimi)
Son Başvuru: 7 Ağustos 2023

12 ay süren yarı zamanlı bir tezsiz yüksek lisans programıdır. Eğitim dili İngilizcedir.

Program ücreti hakkında bilgi için msdt@sabanciuniv.edu adresi ile iletişime geçmenizi rica ederiz. Bireysel ödemelerde vade farksız 12 taksit olanağı bulunmaktadır.

ETKİNLİK

TARİH

SAAT

YER

 KAYIT

Endüstride Dijital Dönüşüm
Yüksek Lisans Tanıtım Toplantısı
13 Temmuz 2023, Perşembe19:00Webinartıklayınız

Ders Programı

2023-2024 Akademik Yılı

Bu ders dijital dönüş süreciyle daha da oynaklaşan, belirsizleşen, karmaşıklaşan ve muğlaklaşan bir ortamda kararların verilmesinde yardımcı olacak yöntem ve yaklaşımlara odaklanılacaktır. Derste ilk olarak öğrenme ve karar verme süreçlerine dair sinir bilim alanındaki gelişmeler ve insanların kullandığı sezgisel karar verme yöntemlerin zaafları paylaşılarak, dijital dönüşümün yarattığı ortamda veriye dayalı olarak karar verilmesini günümüzde neden çok daha önemli kılmakta olduğunun altı çizilecektir. Ders kapsamında farklı karar şartlarında, sistematik bir şekilde ve veriye dayanılarak karar verilmesini sağlayan çeşitli yöntem ve araçlar (karar ağaçları, çok kriterli karar çözüm yöntemleri, matematiksel modelleme ve programlama, sezgisel/meta sezgisel yöntemler vb.) paylaşılacaktır.

Bu ders, endüstride dijital dönüşüm tezsiz yüksek lisans programı kapsamında ihtiyaç duyulacak olan temel matematiksel kavramları kapsamaktadır. Ders üç modülden oluşmaktadır: olasılık ve istatistik, doğrusal cebir ve optimizasyon için kalkülüs. Olasılık ve istatistik modülünde şartlı olasılık, Bayes kuramı, dağılımlar, açıklayıcı istatistik, istatistiksel çıkarsama, tahminleme, hipotez testleri, regresyon, en yüksek olasılık tahmin üzerinde durulacaktır. Doğrusal cebir modülünde ise vektörler, matrisler, doğrusal dönüşümler, iç çarpım, diklik ve öz değerler üzerinde durulacaktır. Karar problemleri için kalkülüs kısmında ise yerel ve genel optimizasyon kavramları, dereceli azalma yöntemi ve Lagrange çarpanları yöntemleri paylaşılacaktır.

Veri Analitiği, çeşitli yöntemler kullanılarak, verinin içerisinde gizlenmiş olan bilginin, bir karar alınması ve eyleme geçilmesi amacıyla açığa çıkarılmasını, yani veriden değer yaratılmasını hedefler. Bu süreçte iş amacının anlaşılması, verinin anlaşılması, verinin hazırlanması, model kurma, modelin değerlendirilmesi ve oluşturulacak olan modelin uygulanması gibi çeşitli alt süreçler bulunmaktadır. Bu ders kapsamında model doğrulama metrik ve yöntemleri, eğiticili modelleme teknikleri (regresyon, sınıflandırma), eğiticisiz modelleme teknikleri (kümeleme, birliktelik kuralı çıkarımı, temel bileşenler analizi) ve öznitelik mühendisliği ve seçimi yöntemleri üzerinde durulacak, bu yöntem ve yaklaşımların endüstriyel ve toplumsal hayattaki çeşitli gerçek hayat uygulamaları paylaşılacaktır.

Bu derste, dijital dönüşümü mümkün kılan nesnelerin interneti, bulut/kıyı bilişim, blok zinciri, siber güvenlik teknolojileri, yapay zekâ sistemleri, akıllı ve işbirlikçi robotlar, robotik süreç otomasyonu, arttırılmış/sanal/karma gerçeklik, eklemeli imalat gibi çeşitli teknolojiler üzerinde durulacaktır. Derste, bu teknolojilerin tarihsel gelişimleri, günümüzdeki durumları, gelecek yönelimleri, iş dünyası ve toplumsal hayatta karşımıza çıkan çeşitli iyi kullanım örnekleri ve olası yeni iş modellerinin hayata taşınmasındaki potansiyelleri ele alınacaktır.

Dijitalleşme işletmelerdeki ve tedarik zincirlerindeki operasyonlar üzerinde de dönüştürücü etki yapmaktadır. Tedarikçi seçimi, satın alma, depolama, stok izleme ve yönetimi, iş çizelgelemesi, üretim ve kapasite planlaması, dağıtım ve ulaşım optimizasyonu, araç planlaması ve rota optimizasyonu, tedarik zincirlerinin uçtan uca takip ve yönetilmesi gibi çeşitli karar probleminin yapısında ve dinamiğinde radikal değişiklikler olmakta, operasyonel süreçler ve iş yapış biçimleri değişmektedir. Bu ders kapsamında dijital tedarik zinciri uygulamalarındaki çeşitli iyi örnekler, yakın gelecekte gündeme gelebilecek olan potansiyel yönelimler ve karar alma süreçlerinde kullanılabilecek analitik yaklaşım ve yöntemler üzerinde durulacaktır.

Ders kapsamında ilk olarak sensorlar ve imalat verisinin toplanması süreci üzerinde durulacaktır. İmalat süreçlerinin izlenmesi ve kontrol edilmesi, dijital ikizler ve dijital fabrika, imalat optimizasyonu ve veriye dayalı imalat süreç ve uygulamaları ders kapsamında üzerinde durulacak olan diğer kavramlar olacaktır.

Bu dersin temel amacı proje yönetimini bütün unsurları ile ele almak ve proje yatırım değerlendirmesi konusunda temel bilgileri paylaşmaktır. Giriş ve temel tanımlar, organizasyon stratejisi ve proje ilişkisi,  projelere sistem yaklaşımı, iş paketlerinin içerik ve verilerinin belirlenmesi,  proje çizelgeleme, belirsiz ortamda proje çizelgeleme, kaynak kısıtlı proje çizelgeleme, bütçeleme, risk analizi ve yönetimi, proje performans yönetimi, çevik ve melez proje yönetimi, faiz hesapları ve nakit akışı, fizibilite analizi, proje seçimi, program ve portföy yönetimi, proje uygulamaları.

Dijital dönüşüm bu derste stratejik bakış açısı, organizasyon bakış açısı ve inovasyon bakış açısı çerçevesinde ele alınacaktır. Dijital dönüşümü destekleyen teknolojiler ekseninde rekabet stratejileri; iş modelleri; iş süreçleri; ürün tasarımı ve üretim süreçleri; şirket kültürü ve insan kaynakları; organizasyon yapıları; çevik yönetim; inovasyon yönetimi ve tasarım odaklı düşünme; yalın girişim; örnek vaka çalışmaları.   

Dijital dönüşümün başarısı ancak insanın dönüşümüyle mümkün olacaktır. Bu dersin öncelikli amaçlarından birisi öğrencilerin dijital çağda ihtiyaç duyulan dönüştürücü liderlik yetkinlikleri kapsamında derinlemesine bir kavrayış edinmeleri ve kendilerinin güçlü yönlerinin farkına varmalarının, zayıf yönlerinin ise nasıl güçlendirileceğini görebilmelerinin sağlanmasıdır. Ders kapsamında üzerinde durulacak olan diğer konular öğrenen takımlar kurmak ve geliştirilmesi, kişiler arasındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi ve motive edilmesi, etkin iletişim kurma ve koçluk, belirsizlik altında strateji oluşturma ve uygulama ve değişim yönetimi olacaktır.

İnsan Kaynakları Yönetimi hem kurumlarda dijital dönüşümün başarılı olabilmesindeki kritik rolü hem de dijital dönüşüm teknolojilerinin sağlamakta olduğu imkânlardan azami ölçüde yararlanması beklenen fonksiyonlardan birisi olması nedeniyle, dönüşüm sürecinde merkezi bir konumdadır. Bu ders kapsamında, metrikler ve ölçümleme,  robotik süreç otomasyonu, insan kaynakları analitiği uygulamaları ve iyi örnekleri üzerinde durulacaktır. Çalışanların işe alımlarından dahi önce başlayan ve en son işten ayrıldıkları güne kadar derlenmeye devam eden insan kaynakları verisinden, görselleştirme, raporlama ve veri analitiği uygulamaları sayesinde edinilen bilginin insan kaynakları yönetiminin kurum içerisindeki rolünü nasıl değiştirdiği de gene ders kapsamında tartışılacaktır. 

Ders iki modülden oluşmaktadır. İlk modülde finansal işlemlerin yansıtıldığı tabloların yorumlanması, analizi ve uygulamaları ele alınarak finansçı olmayanlar için finansal okuryazarlığının geliştirilmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda genel muhasebe ve mali tablolar, nakit akım tablosu, finansal analiz, temel performans göstergeleri gibi konular üzerinde durulacaktır. Dersin ikinci kısmında ise dijitalleşmenin finans dünyası üzerindeki etkileri üzerinde durularak, Blok Zinciri teknolojileri, dağıtık finans, token ekonomisi, kripto para, FinTechler, gibi geniş dijital finans ekosisteminin bileşenlerindeki güncel durum ve gelecek yönelimleri çeşitli iyi örnekler ve vakalarla paylaşılacaktır.

Dersin öncelikli amacı, firmaların geleneksel pazarlama aktivitelerinin yanı sıra dijital pazarlama stratejilerini oluşturabilme, uygulayabilme ve ölçebilmesine yönelik olarak yetkinliklerinin arttırılmasıdır. Ders kapsamında dijital pazarlama stratejilerinin temel bileşenleri, dijital ortam etki ölçümü, müşteri deneyimi haritalaması, arama motorları ve optimizasyonu, sosyal medya pazarlama, çevrimiçi pazarlama ve internet analitiği gibi konular üzerinde durulacak, çeşitli vaka ve iyi örnekler tartışılacak ve uygulamalar yapılacaktır.

Derste, uyuşmazlıkların neden ve nasıl çıktığına, nasıl alevlendiğine, sonuçlarına, önlenme yöntem ve yaklaşımlarına, olası yapıcı çözüm yöntemlerine ve sürecin her aşamasındaki farklı müzakere biçim ve yaklaşımların süreç dinamiğine nasıl etki edeceğine dair kuram, kavram ve pratiği kapsanacaktır. Ders boyunca öğrenciler geçmiş ve güncel kişiler arası, gruplar arası, firma içi ve firmalar arası uyuşmazlık örneklerini tartışacaklar, rol yapma oyunlarıyla hem müzakere pratiklerini geliştirme hem de kuramın gerçek hayata uyumluluğunu birinci elden sınama imkânı bulacaklardır.

İnovasyonu kabaca “para kazandıran yenilikler” olarak tanımlayabiliriz. Bu bağlamda inovasyon üç bileşen içerir: (1)“Para kazandırma” (yani Pazar); (2) Bu yeniliklerin pazara sunulmasını sağlayan operasyonlar (yani inovasyon pratikleri),(3) Yeni fikir yaratma süreci (yani yaratıcılık). Bu üç bileşenin eşgüdümüne ihtiyaç duyan inovasyonların, ürün, süreç, iş modeli, vb. farklı çeşitleri bulunmaktadır. Ders kapsamında, yeni fikir yaratma süreci, yaratıcılığın 4P modeli, yaratıcı yıkım, yayılım kuramı, yıkıcı yenilikler, inovasyon portföyü ve hunisi, inovasyonun on tipi, inovasyonun on yüzü, tasarım odaklı düşünme ve yalın girişim gibi hem inovasyon kuramı, hem de inovasyon stratejisi ve pratiği kapsamında iş hayatında sıkça kullanılan yaklaşım, yöntem ve araçlar sunulacaktır.

Sistem düşüncesi, dijital dönüşümle daha da fazla gündelik hayatımızda karşımıza çıkan karmaşık, dinamik ve muğlak problemlerde, kişilerin parçalardan çok bütünü ele alarak konuyu anlamasını sağlayarak daha iyi karar vermelerine yardımcı olmayı hedefler. Ders kapsamında sistem düşüncesi, sistem modellemesi yaklaşım ve yöntemleri, dinamik analizler sayesinde verilen kararların uzun vadeli etkilerinin belirlenmesi ve sistematik bir şekilde farklı stratejilerin denenmesiyle sistemin karmaşık davranış örüntülerinin nasıl belirleneceği üzerinde durulacaktır.

Tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı tüm öğrenciler bir proje hazırlamakla yükümlüdürler. Projenin konusu ve içeriği öğrencinin ilgi ve birikimine göre belirlenir ve Proje Yöneticisi öğretim üyesi tarafından onaylanır. Projenin bitiminde öğrenci Proje Yöneticisi tarafından onaylanan bir sonuç raporu yazmak ve sunmakla yükümlüdür.

2023-2024 Mezuniyet Yükümlülükleri*

Ders KategorisiEn az Ders Sayısı
Proje dersi1
Seçmeli Dersler(en az) 12
Toplam(en az) 13
*Mezuniyet yükümlülükleri yıllar içinde değişim gösterebilmektedir.

Altunizade Dijital Kampüs Sanal Tur

Eğitim Lokasyonu

Endüstride Dijital Dönüşüm Yüksek Lisans (DT) programında dersler Altunizade Dijital Kampüs ve Tuzla Kampüs'te dönüşümlü olarak yapılacaktır.

Altunizade Dijital Kampüs Ulaşım

Adres: Küçük Çamlıca Mahallesi Şehit İsmail Moray Sokak No:3 Kısıklı/Altunizade 34696 Üsküdar/İstanbul